Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/sylv3k/domains/tanieimprezy.eu/public_html/scripts/mysql_config.php on line 2 Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/sylv3k/domains/tanieimprezy.eu/public_html/session.php on line 39 KATALOG OFERT TANI SYLWESTER 2018 - tanie imprezy sylwestrowe, oferty last minute na sylwestra, tani sylwester w górach, sylwester nad morzem, w spa najtaniej

KATALOG OFERT

SYLWESTER - ANDRZEJKI - KARNAWAŁ - BOŻE NARODZENIE

Tanie imprezy sylwestrowe

sylwester w górach

sylwester nad morzem

sylwester nad jeziorem

sylwester w mieście

sylwester na wsi

Przydatne serwisy turystyczne

Wczasy odchudzające

Wczasy dla seniorów

Weekend majowy

Zielona szkoła

Kolonie letnie

Noclegi na Mazurach

Noclegi w Krakowie

Noclegi w Zakopanem

Noclegi w górach

Walentynki

Studniówka

Last minute


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  TANIEIMPREZY.EU

 

I – DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

JM - Właściciel Serwisu, osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i nie będąca płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

Klient – Użytkownik, który korzysta z Usługi na podstawie zawartej Umowy

Konto Klienta – zasoby i uprawnienia Klienta, umożliwiające zarządzanie Usługą w Serwisie, a w szczególności zamieszczanie Materiałów. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest przy użyciu poprawnego loginu i hasła

Materiały – tekst, grafika, zdjęcia i obrazy związane z działalnością gospodarczą Klienta oraz odnośniki zewnętrzne do powyżej wymienionych, zamieszczane w Serwisie przez Klienta przy użyciu Konta Klienta

Regulamin – niniejszy regulamin

Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta

Serwis - strony internetowe znajdujące się pod adresem www.tanieimprezy.eu

Strony – JM oraz Klient

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami, której integralną część stanowi Regulamin

Usługa – usługa świadczona przez JM dla Klienta na podstawie Umowy, polegająca na odpłatnym wynajmie Klientowi powierzchni reklamowej w Serwisie

Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu

 

II - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)JM umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin

2)Poprzez korzystanie z Serwisu lub Rejestrację, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu

3)JM zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu z ważnego powodu

4)W przypadku zmian, obowiązująca wersja Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie

5)Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu

6)Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 5 powyżej

7)Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 6 powyżej

8)Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu po stronie Użytkownika może również wymagać włączenia obsługi JavaScript oraz uaktywnienia obsługi plików Cookies

 

III – DZIAŁALNOŚĆ SERWISU

9)JM oferuje Usługę polegającą na odpłatnym wynajmie Klientowi powierzchni reklamowej w Serwisie, na której Klient zamieszcza Materiały, umożliwiające nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami, a Klientem

10)Użytkownicy korzystający z Serwisu kontaktują się bezpośrednio z Klientem. Nawiązanie kontaktu następuje  poprzez  zatelefonowanie na podany w Materiałach numer telefoniczny, wysłanie e-maila  na podany w Materiałach adres mailowy lub kliknięcie w odnośnik znajdujący się w Materiałach i prowadzący do strony firmowej Klienta

11)Materiały zamieszczane przez Klientów w Serwisie nie są wcześniej weryfikowane przez JM pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów JM

12)JM zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów,  które naruszałyby  przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności dotyczy to treści, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste

13)W przypadku naruszeń, o których mowa w punkcie 12, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia od stosownych organów władzy publicznej, JM jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia Materiałów

14)W sytuacji gdy informacja o naruszeniu nie pochodzi z urzędowego zawiadomienia, JM niezwłocznie zawiadamia Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu, o zamiarze usunięcia Materiałów

15)JM dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. JM zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji

16)JM ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa

 

IV – REJESTRACJA W SERWISIE

17)W celu skorzystania z Usługi konieczna jest Rejestracja w Serwisie

18)Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest podać obowiązkowe dane  w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie internetowej -www.tanieimprezy.eu/newobject.html, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu

19)Podczas Rejestracji Klient ustala hasło dostępowe do Konta Klienta, natomiast login przydzielany jest automatycznie przez system Serwisu. Login i hasło umożliwiają Klientowi logowanie się do Konta Klienta

 

V - OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

20)Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwiania dostępu do swojego Konta Klienta osobom trzecim

21)Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje zachowania podczas korzystania z Konta Klienta

22)Użytkownik ponosi odpowiedzialność również za nadużycia, do których doszło na jego Koncie Klienta w przypadku, gdy zaniedbał on swojego obowiązku staranności i ostrożności w zakresie zabezpieczenia dostępu do konta osobom niepowołanym, a do nadużycia nie doszło na skutek zawinionego działania lub zaniechania po stronie JM

23) Użytkownik jest zobowiązany do nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a w szczególności jego bezpieczeństwo, integralność i dostępność. Użytkownik nie może blokować generowanych treści, przepisywać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług Serwisu. JM ma prawo do powzięcia niezbędnych środków (np. blokowanie dostępu), w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu

 

VI – OBOWIĄZYWANIE UMOWY

24)Umowa pomiędzy Stronami zawierana jest na czas określony i obowiązuje do końca roku kalendarzowego w którym została zawarta

25)Przed zawarciem Umowy, JM udostępnia Użytkownikowi Regulamin i wzór Umowy (ZAŁĄCZNIK NR.2) oraz informacje dotyczące czasu trwania Umowy, parametrów Usługi i wysokości opłaty należnej z tytułu jej świadczenia

26) Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez Rejestrację Użytkownika w Serwisie. Po zawarciu Umowy, JM niezwłocznie przesyła Klientowi do podpisu umowę w formie pisemnej, zgodną ze wzorem Umowy

27)Klient może wypowiedzieć Umowę w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu Umowy skierowane do JM pocztą elektroniczną lub tradycyjną jest wystarczające. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta nie wpływa na wcześniej wymagalne należności, chyba że, do wypowiedzenia Umowy dochodzi z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez JM. W takim wypadku, uiszczona przez Klienta kwota jest zmniejszona proporcjonalnie w odniesieniu do okresu, w którym miało miejsce faktyczne, prawidłowe wykonywanie usługi przez JM, przed wypowiedzeniem Umowy

28)JM może wypowiedzieć Umowę z Klientem jedynie z ważnej, uzasadnionej przyczyny

29)Uzasadniona przyczyna zachodzi zwłaszcza w sytuacji gdy:

a)Klient nie uiści opłaty za Usługę zgodnie z zawartą Umową, mimo upomnienia zawierającego stosowny termin płatności, wysłanego drogą elektroniczną na adres mailowy podany do kontaktu

b)Klient uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo upomnienia zawierającego wskazanie rodzaju uchybienia, przesłanego drogą elektroniczną na adres mailowy podany do kontaktu

c)Uprawnione organy państwowe, sąd lub przepis prawa powodują, że JM nie może dalej oferować swoich Usług

 

VII – PUBLIKACJA MATERIAŁÓW

30)Zamieszczane przez Klienta Materiały powinny pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego

31)Klient dostarczając Materiały, udziela JM licencji na czas trwania Umowy i zgodnie z jej treścią, na ich wykorzystywanie w Serwisie. Uprawnienie to obejmuje, w szczególności, przetwarzanie, archiwizowanie oraz publikację w całości lub części na stronach Serwisu

32)Materiały są prezentowane w Serwisie w postaci poziomego panelu (ZAŁĄCZNIK NR.1) zawierającego zdjęcie oraz  podstawowe informacje o ofercie, takie jak: Nazwa, Region, Miasto i Cena. Po kliknięciu w odnośnik „Szczegóły oferty” Użytkownik jest przekierowywany na stronę Serwisu zawierającą pełną informację o ofercie Klienta

33)JM zastrzega, że dane kontaktowe Klienta udostępnione poprzez Konto Klienta są widoczne dla wszystkich Użytkowników Serwisu. W związku z powyższym, JM nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie

34)JM nie odpowiada za kompletność i prawidłowość informacji o ofercie, zawartych w Materiałach. Aby jak najdokładniej przedstawić swoją ofertę, Klient musi podać informacje co najmniej w polach obowiązkowych formularzy

35)Adresy e-mail, numery telefonów, odnośniki do stron www oraz pozostałe dane o ofercie, mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach formularzy. JM zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych jeżeli będą publikowane niezgodnie z przeznaczeniem

 

VIII – OPŁATY I PŁATNOŚCI

36)Wysokość opłat wskazana jest na stronie internetowej -www.tanieimprezy.eu/newobject.html

37)Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty, zgodnie z zawartą Umową

38)JM nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

39)W momencie zawarcia Umowy, JM wystawia Klientowi rachunek pro-forma i wysyła drogą elektroniczną na adres mailowy podany do kontaktu. Rachunek pro-forma nie jest dokumentem księgowym i nie rodzi skutków podatkowych.

40)Po uiszczeniu opłaty za Usługę zgodnie z zawartą Umową, JM wystawia Klientowi rachunek

41)Oryginał rachunku doręczany jest Klientowi na wskazany adres listem zwykłym lub pocztą elektroniczną, stosownie do wyboru dokonanego w trakcie składania zamówienia

 

IX –WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

42)JM nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników korzystających z Serwisu

43)Klient zapewnia, że korzystanie przez niego z Usługi nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Klient jest zobowiązany pokryć poniesioną przez JM szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu JM w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec JM w związku z naruszeniem Regulaminu, za które wyłącznie odpowiedzialny jest Klient

44)Jakkolwiek JM zobowiązuje się do wykonywania Usługi z należytą starannością, w ramach świadczonej przez JM Usługi, Klient nie uzyskuje gwarancji konkretnie określonych rezultatów czy korzyści związanych z zmieszczeniem Materiałów w Serwisie

 

X – POLITYKA PRYWATNOŚCI

45)Serwis korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować go do potrzeb Użytkowników i w celach statystycznych. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe:

46)Cookies ciasteczka (ang. cookies)  to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w "cookies" wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych

47)W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy "cookies" związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych. "Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku Użytkownika w celu określenia, którzy Użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają.

48)Parametry, które strona może umieszczać w formie Cookies to:

 a)rozdzielczość monitora (dla celów statystyk)

 b)zakodowany hash sesji (zabezpieczenie)

 c)zakodowane base64 dodatkowe informacje sesji (dla celów statystyk)

 d)identyfikator przeglądającego (dla celów statystyk)

 e)opcja "pamiętaj mnie" podczas logowania (hash do autologowania, cookies trwałe)

 f)obsługa sond (zabezpieczenie, dla celów statystyk)

 g)dla celów pamiętania specyficznych ustawień użytkownika (dla celów statystyk, cookies trwałe)

49)Na stronach Serwisu znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej (Third Party Cookies). Podlegają one ich własnej polityce prywatności i nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Poniżej znajdują się odnośniki do polityki prywatności serwisów partnerskich.

a)Pliki cookies Google - serwis gogle.com ma oddzielne strony gdzie opisane jest użycie cookies: http://www.google.com/policies/technologies/types/

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.com/policies/privacy/

b)Pliki cookies Wirtualna Polska - serwis wp.pl ma oddzielną stronę gdzie opisane jest użycie cookies: http://netsprint.eu/kontakt/polityka-prywatnosci.html

50)Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były "cookies" trwałe czy też związane z sesją, możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Jednak wyłączenie "cookies" może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie Serwisu. Należy mieć świadomość, że wyłączenie "cookies" w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie "cookies" na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

a)Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

b)Przeglądarka Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

c)Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d)Przeglądarka Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

e)Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

XI - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

51) Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługa świadczona przez JM realizowana jest niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami

52) Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: katalog-ofert@tanieimprezy.eu lub pocztą tradycyjną na adres JM wskazany w Regulaminie

53)Reklamacja powinna zawierać:

a)wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację

b)przedmiot reklamacji (opis zgłaszanych zastrzeżeń)

c)wskazanie żądania

54)W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie 53 powyżej, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu

55)Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Klienta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia

56)Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu

 

XII - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

57)Do oceny praw i obowiązków Stron, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub umową stosuje się prawo polskie

58)Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, powielana lub w inny sposób wykorzystana i rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody JM


ZAŁĄCZNIK NR.1

 

 

ZAŁĄCZNIK NR.2

(Umowa najmu powierzchni reklamowej)


Zawarta dnia ________________________  w Krakowie pomiędzy:
Imię i nazwisko: Jarosław Mirek
Adres: 31-315 Kraków, Radzikowskiego 79/5
Pesel:  63021302696,   NIP: 944-110-93-92
zwanym dalej Wynajmującym,
a
Nazwa firmy: __________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________

NIP: _______________
zwanym dalej Najemcą.

 

                                                                       § 1
1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy powierzchnię reklamową na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www._______________

2. Wielkość wyświetlanej reklamy na stronie będzie wynosić _______ pikseli wysokości i ________ pikseli szerokości. Reklama będzie umieszczona w _________kolumnie serwisu.

3. Wynajmujący zobowiązuję się do ciągłego wyświetlania reklamy w czasie trwania umowy.

4. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu.
                                                                       § 2
Najemca oświadcza, że posiada prawa autorskie do wyświetlanej reklamy, jak również, że reklama nie jest obciążona żadnymi roszczeniami osób trzecich.

§ 3

Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść „Regulaminu świadczenia usług w serwisie internetowym”, który jest integralną częścią umowy.

§ 4

Najemca zobowiązuje się do zapłaty za wynajem powierzchni reklamowej, kwoty w wysokości ________ brutto ( ________ brutto miesięcznie), płatnej do ______________ w Banku ___________na rachunek nr: ____________________________________

                                                                       § 5
Umowa zostaje zawarta na okres od _____________do ____________                 

                                                                       § 6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

                                                                       § 7
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 Wynajmujący                                                                           Najemca

 

………………                                                                                 …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczególnie Polecamy Oferty Sylwestrowe

<p><strong>WEEKEND LISTOPADOWY</strong></p>

WEEKEND LISTOPADOWY

<p><strong>ZABAWY ANDRZEJKOWE</strong></p>

ZABAWY ANDRZEJKOWE

<p><strong>BOŻE NARODZENIE</strong></p>

BOŻE NARODZENIE

<p><strong>FERIE  ZIMOWE</strong></p>

FERIE ZIMOWE

<p><strong>MAGICZNY KARNAWAŁ</strong></p>

MAGICZNY KARNAWAŁ

<p><strong>WEEKEND  STYCZNIOWY <br /></strong></p>

WEEKEND STYCZNIOWY

<p><strong>NA NARTY</strong></p>

NA NARTY